main

MANEUVERING SOLO (ശൂന്യതയിലൂടെ ഒരു സാഹസിക പ്രയാണം) BY. KHALED IBNANAS BA JOURNALISM (FINAL SEMESTER, BANGALORE UNIVERSITY)

വെബ് ടീം | | 7 minutes Read

3399-1657485729-news-photo-with-institute

Kuwait - Bangalore : കുവൈറ്റ് പ്രവാസികളായ അഡ്വ.അനസിന്റെയും റാഫിയായുടെയും മകൻ ഖാലിദ് ഇബ്‌നാസ് 12 വരെ കുവൈറ്റിൽ പഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജേർണലിസം അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഖാലിദ് തൻ്റെ കോവിഡ് കാല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വെക്കുന്നു. ( ENGLISH WRITE UP)

Greetings to you folks, this is Khaled and let me take my memories back to year 2017, we're in the exodus of the heaping humidity blessed or in better terms cursed by all might’s grace, right after my exit from high school In the Middle East, I felt the walls to be quite suffocating within the walls of my room. My folks believed it was time to for something new as this boy has had enough, the loss in variety at the age of 17 was evident which my folks took a notice to, I'd end up coming back home all dull and gloom as life within the walls of my school was never really to my favor being somewhat the most bullied of them all, I had no guts, my feet would shake though my voice was thickening like the state of cement from wet to dry. It was high time for this shot to get cut and find a new.

Ever since my dad sent me to the garden city of India in view of finding my academic line, to match to the sense of a sincere truth, this place won my senses and finally I found my destination what I believe to be the missing part and decide on it, it was all around feel of difference to me, first time I took notice to this change of sensation the doubt factor within myself the one I suffered from in school was, to put it harshly, perishing like the scene from 2009's Avatar when the protagonist entered into his new body, he runs he felt his feet his toes grabbed on the many roots present beneath god’s green earth, I simply felt every nerve that I needed back in those days of high school's past, the sudden surge of metaphoric immortality, I was able to firmly stand up and ask any manner of questions regardless of its stupidity nor it's intelligibility, the sudden realisation of this newly acquired confidence solidified the mortal capabilities within me, it send shivers down what once was considered weak bones for the first time I felt, attractive, all those years of being a bait to vultures, being a victim was missing part of my upbringing, where I came from.

A jai hind moment I never thought I'd inherit.

Soon with support I was able to acquire my own pair of wheels a from the house of a superbike, definitely India's oldest and with time might I add finest establishments which naturally heightened my senses to those roads even more, 372 cubic capacities of pure power and speed held within my thighs, spice of adventures! Yes sir, not to mention all under the supervision of a local guardian I was never allowed to twist a throat without safety gears on as the Crazy Russian Hacker from YouTube always say at the start of his videos "safety is number one priority."

The campus to which I was housed in was a very diverse and accepting place, northern Bangalore was quite sweet on that aspect sure the locals were armed with their rough and tough attitude and exteriors but was of the pleasant types once past the first impression like the people I've come across in Gulf, ones of those working class, their built were contents forged off the years of blood, sweat and tears, they had a reason to be having such a solid builds both of the mental and of the physical realm.

Now between the end of 2018 and the beginning of 2019 the bug was the number of lives I'd see around my circle, it had increased to a state where obstacles would come across into my conscious every time, I would want to utter the word …... "No"….
I was passive to it as felt like an unsure gut instinct and sat with it thinking to myself " Maybe I'm taking all this too seriously with my group of friends, of course they weren't wasting my time they obviously wouldn't want me to derail from my academics" I moved forth from the thought trying to carry on not getting any further distractions.


🔔 Follow Us
Join KUWAIT NEWS WhatsApp Group
   
Join Telegram

Read PRAVASILOKAM on Google News

ARTICLE CONTINUES AFTER AD
..: ❥ Sponsor :..

Months flew by the campus engagements being active as per usual and on schedule, a schedule I admit would sometimes not be met with by my physical presence, days of absence would be filled with the greeneries of the great outdoors, evenings as usual filled with the similar faces I'm used to, yet there was something that I was supposed to be dealing with months back but took at for doubt and moved about my time further letting it spread, it being currently within while I'm in the end of 2019, a surrounding that was filled with the wrong type of mindsets, what was once a mild mess now a grew into a polluted atmosphere, my mind finally caught up to me, I was being overly generous to the people around me leaving myself prone to being misused by the ones whom I thought and cared for to known as friends, reality serum felt like a truck crashed into me as they were looking more like perishing souls, their beliefs were as strong as concrete in God and family but the vision forward, damp and vague like our windy days in an arid region of middle east the dust would consume our visibilities. I took it upon myself to priorities me and the only keep a limited circle, the type of chaps that has a release of sweat on their day to day the ruffians, the locals, were they rough? Absolutely but with the vision, a purpose and for a cause, the cause being the priority of themselves above all else. That trait gave me wings, to never stop, to never have a dull day and to always keep it going. Covid was among us all during 2020, people in some areas understood and took it for what it is with all the data unraveling in the media others not so much till the curfews and the lockdowns

Ever since covid, I felt practicing to cope with tough realities of the solitude, deserted campus, classrooms, silenced playground, auditorium, I walk through the silence of my department, in fact I miss all those campus sessions, in fact I use to fully adamant and passionate with my campus, cursing and counting how long, fearfully longer and terrifyingly maybe it forever brutal pandemic.

lonely nights I moved out of my room, knowingly amid lockdown, slip on to my sandals, walk towards my campus through the moon light glare, saw the opened gate, moved through the department steps and ends on the teachers podium, sad to see empty chairs, pals were long back to natives with the sake of the invisible virus, my senses arose slowly I start lecturing life journey of Joseph Pulitzer loudly to the blank and dark audience,

Next day the campus guard told me, he saw me overnight but did not bother me as he knows me well,

Things was working out upside down, sleepless nights turned my days semi snooze in front of my mobile screen teacher, I saw lot of gloomy faces of my northeast and north Indian colleagues looking into the cellular teacher with disturbing thoughts on how long this displacement,

We were heavily missing our campus, afraid of yelping the screen teacher once might saying, ‘your studentship is over by the way and you are no more student’, where was my campus dreams, is it washed out by Covid 19 or 21 or 22! … or this life of Covid has left us or made us to move from screen campus to screen career under companionship of solitude forever, leaving life into a maneuvering solo state or let me ask did we really overcome all these peril …...

3399-1657485682-new-photo

This story was all about my journey through a state of MANEUVERING SOLO amid Covid pandemic season.
FROM KHALED IBNANAS


RELATED

English Summary : Kuwait A Journal Of A Student Who Left Middle East For An Exposure In The Wilderness Of Bangalore in Nri/gulf

Latest

Trending

Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

US / ☹️ / Total Memory Used : 0.79 MB / ⏱️ 0.0745 seconds.